Npcs

武器 防具 道具 怪物
全部 倉庫侏儒 守衛 守護者 商人 怪物 一般人物 任務人物
NPC 等級 經驗 體力 魔力 體力回復量 魔力回復量 可否迷魅 經驗C/P值(EXP/HP)
芮克妮 30 0 3000 300 0 0 0.0
安特 30 0 3000 300 0 0 0.0
30 0 3000 300 0 0 0.0
精靈 30 0 3000 300 0 0 0.0
精靈女皇 30 0 3000 300 0 0 0.0
芮克妮 30 0 3000 300 0 0 0.0