NPC Level Exp HP MP HP Regen MP Regen Tamable EXP/HP ratio
Eban 0 0 0 0 0 0 No NaN
Arena Guide 0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
Peria 0 0 0 0 0 0 No NaN
Mubo 0 0 0 0 0 0 No NaN
Belgeter 0 0 0 0 0 0 No NaN
Terry 0 0 0 0 0 0 No NaN
Judice 0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
Gayle 0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
Cana 0 0 0 0 0 0 No NaN
Kent Mercenary Squad 0 0 0 0 0 0 No NaN
Kent Mercenary Squad 0 0 0 0 0 0 No NaN
Pseudo Shadow of Flame 0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
Jaint 0 0 0 0 0 0 No NaN
Jyta 0 0 0 0 0 0 No NaN
0 0 0 0 0 0 No NaN
Farbo 0 0 0 0 0 0 No NaN